Warunki gwarancji firmy LEDVANCE GmbH na oświetlenie LED skierowane do konsumentów (2023)

WARUNKI GWARANCJI LEDVANCE GMBH NA OPRAWY LED

DO KONSUMENTÓW

(stan: maj 2022 r.)

TABELA 1: GWARANCJA NA OPRAWY LED DLA KONSUMENTÓW

OKRES GWARANCJI

RODZAJ GWARANCJI

PRODUKTY GWARANCYJNE
(rodziny produktów)

  • dziesięć lat

Ograniczona gwarancja
(ograniczone do modułu LED i sterownika)

• ENDURA® PRO
• ENDURA® STYLE w Marke LEDVANCE

5 lat

standardowa gwarancja

• 1906®
• ENDURA® KLASYCZNY
• ENDURA® FLOOD i ENDURA® GARDEN FLOOD o mocy ponad 50 W
• ENDURA® STYLE w Marke OSRAM
• DIODA KLIKNIĘCIA BIAŁA
• KOLOR BIAŁY
• LED PŁASKI
• PIERŚCIEŃ LED
• ŚWIATŁO REFLEKTORA
• LUNIVE™
• ORBIS® (nieinteligentny)
• PLANON™ (nieinteligentny)
• ​​​​​​​TRACKLIGHT (nieinteligentne)

5 lat

Ograniczona gwarancja
(ograniczone do modułu LED i sterownika)

• ENDURA® STYL SŁONECZNY
• SŁOŃCE@Dom

3 lata

standardowa gwarancja

• ENDURA® FLOOD i ENDURA® GARDEN FLOOD o mocy 50 W lub mniejszej
• ŚWIATŁO ROBOCZE LED
• SUFIT CZUJNIKA
• ŚCIANA CZUJNIKÓW
• Dioda SUBMARINE®

3 lata Ograniczona gwarancja
(ograniczone do modułu LED i sterownika)
• LED SZAFKI
• PRZEGRODA LED
• LINIA BIUROWA LED
• LISTWA ZASILAJĄCA LED
• LISTWA PRZEŁĄCZNIKA LED
• LISTWA LED VALUE
• LINEAR LED FLAT®
• LINIOWE LED SLIM
• LINIOWY OBRÓT LED
• ZINTEGROWANY SUMARINE®
• TUBEKIT LED®
• SMART+

TABELA 2: DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I OBSZAR GWARANCJI

Wejście w życie niniejszych warunków gwarancji:

23.05.2022

Obszar gwarancji:

Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym Wielka Brytania (nawet po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE), a także następujące kraje: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Rosja, Szwajcaria , Serbii, Turcji, Ukrainy i Białorusi

(Video) lamp ban 2023 – Alternative LED solutions for Offices

TABELA 3: JAK SKŁADAĆ REKLAMACJE GWARANCYJNE

1) CO NALEŻY ZŁOŻYĆ W PRZYPADKU UDZIELENIA GWARANCJI?

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, posiadacz gwarancji musi przesłać następujące dokumenty do firmy LEDVANCE lub odpowiedniej lokalnej spółki krajowej LEDVANCE pocztą lub przez Internet przed końcem okresu gwarancyjnego (patrz tabela 1a i 1b):

A)TheFormularz skargi (jeśli jest dostępny online) lub zwykłe pisemne powiadomieniez których każda zawiera następujące obowiązkowe informacje:
- Imię i nazwisko oraz aktualny adres pocztowy posiadacza gwarancji
- Dane produktu objętego gwarancją (w szczególności oznaczenie produktu, numer produktu (EAN) / kod identyfikacyjny produktu (IC), zakupiona i reklamowana ilość)
- Podstawy do reklamacji

W przypadkach gwarancyjnych na terenie Niemiec
Internetowy link do pobrania formularza reklamacyjnego

na stanowisko:

www.ledvance.de/garantie-reklamationsformular

Link do formularza reklamacyjnego dot

skarga internetowa:

www.ledvance.de/reklamation
(prosimy skorzystać z formularza reklamacyjnego „Klient prywatny (konsument końcowy)”)

W sprawach gwarancyjnych poza granicami Niemiec
Link do krajowej listy krajowych firm LEDVANCE, w tym dostępnych formularzy skarg:
www.ledvance.de/garantie-laenderliste
Jeśli nie jest tam dostępny osobny formularz reklamacji, wystarczy zwykłe pisemne powiadomienie z wyżej wymienionymi obowiązkowymi informacjami do odpowiedzialnej lokalnie firmy LEDVANCE na adres podany na liście krajów (patrz sekcja 2) b) ii)).

B)jak i jedenKopia lub skan oryginalnej faktury za produkt objęty gwarancją.

Zwrot wadliwego produktu gwarancyjnego NIE jest początkowo wymagany:

Wadliwy produkt objęty gwarancją należy zwrócić wyłącznie na żądanie firmy LEDVANCE lub odpowiedzialnej lokalnie firmy krajowej LEDVANCE. W takim przypadku wadliwy produkt objęty gwarancją należy przesłać w całości, z odpowiednią opłatą pocztową iw nietłukącym się opakowaniu pocztą na adres podany poniżej (w punkcie 2) a) i) lub 2) b)).

2) DO KOGO I W JAKIEJ FORMIE NALEŻY WYSŁAĆ FORMULARZ REKLAMACJI ORAZ KOPIĘ FAKTURY?

A)

PRZYPADKI GWARANCYJNE W NIEMCZECH:

W przypadku roszczeń gwarancyjnych w Niemczech roszczenia gwarancyjne można zgłaszać pocztą lub za pośrednictwem internetowego formularza reklamacyjnego:

I)Złożenie pocztą:
Wywołaj formularz reklamacyjny na stronie www.ledvance.de/garantie-reklamationsformular, wydrukuj go i wypełnij obowiązkowe informacje. Dołącz kopię paragonu i wyślij oba dokumenty z odpowiednią opłatą pocztową na następujący adres zwrotny/reklamacyjny:

LEDVANCE GmbH
dział CQM
Kamienny bród 62
86167 Augsburg
Niemcy
Reklamacje kierowane na inne adresy pocztowe nie będą rozpatrywane.

ii)Zgłoszenie online
TheInternetowy formularz reklamacyjnypod www.ledvance.de/reklamation(prosimy skorzystać z formularza reklamacyjnego „Klient prywatny (konsument końcowy)”), wypełnić obowiązkowe dane i załączyć kopię/skan faktury. Na koniec kliknij „Kontynuuj”.
Reklamacje w inny sposób (np. e-mailem, telefonicznie lub faksem) nie są możliwe.

B)

PRZYPADKI GWARANCYJNE POZA NIEMIECAMI:

W przypadku roszczeń gwarancyjnych w obszarze gwarancyjnym poza granicami Niemiec, rozpatrywanie roszczeń gwarancyjnych i udzielanie usług gwarancyjnych jest przeprowadzane przez lokalnie odpowiedzialną krajową firmę LEDVANCE zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków gwarancji.
Firma LEDVANCE, w której kraju posiadacz gwarancji kupił produkt objęty gwarancją, jest odpowiedzialna lokalnie. Przegląd krajowych firm LEDVANCE można znaleźć tutaj:www.ledvance.de/garantie-laenderliste

W przypadkach gwarancyjnych poza granicami Niemiec roszczenie gwarancyjne można zgłosić w sposób opisany w punkcie 1 a):

Zgłoszenia należy dokonać:
I)pisemnym powiadomieniem wysłanym pocztąz odpowiednią opłatą pocztową do odpowiedniej lokalnie odpowiedzialnej firmy LEDVANCE lub
ii) - o odpowiednichInternetowy formularz reklamacyjnymieć miejsce - jeśli na liście krajów podwww.ledvance.de/garantie-laenderlistepodany jest link do internetowego formularza reklamacyjnego dla danego kraju objętego gwarancją.
Reklamacje w inny sposób (np. e-mailem, telefonicznie lub faksem) nie są możliwe.

1. Zakres zastosowania, Gwarant/Odbiorca

1.1. Firma LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching niedaleko Monachium (zwana dalej „LEDVANCE”) niniejszym udziela posiadaczowi gwarancji wyłącznieTABELA 1wymienioną gwarancję na produkty gwarancyjne oraz wymienione tam okresy gwarancji.

1.2. Odbiorcami gwarancji są wyłącznie konsumenci, którzy po wejściu w życie zgodnie z artTABELA 2oraz w okresie obowiązywania niniejszych Warunków Gwarancji na Obszarze GwarancjiTABELA 2(dalej „Obszar gwarancji”) produkt objęty gwarancją zgodnie zTABELA 1nabyli, o ile zakup nie został dokonany w celach handlowych lub w ramach działalności zawodowej prowadzonej na własny rachunek (np. wykorzystanie komercyjne, komercyjna odsprzedaż lub komercyjna instalacja u osób trzecich).

1.3. Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do inTABELA 1wymienionej gwarancji od dnia wejścia w życie niniejszych warunków gwarancji i na obszarze objętym gwarancjąTABELA 2wyłącznie i ostatecznie. Wszelkie inne skuteczne roszczenia gwarancyjne dotyczące produktów LEDVANCE zakupionych przed wejściem w życie niniejszych warunków gwarancji lub zakupionych poza obszarem gwarancji pozostają nienaruszone i mogą być nadal dochodzone przez odpowiedniego posiadacza gwarancji zgodnie z postanowieniami odpowiednich warunków gwarancji w ramach odpowiedniej gwarancji okres.

2. Przedmiot i wymagania gwarancji

2.1. Istnieją następujące rodzaje gwarancji:

A)Gwarancja standardowa:W przypadku standardowej gwarancji wgTABELA 1Zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków gwarancji firma LEDVANCE gwarantuje, że wszystkie części danego produktu objętego gwarancją są wolne od wad produkcyjnych i materiałowych w danym okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 2.2.

B)Ograniczona gwarancja:W przypadku ograniczonej gwarancji zgodnie z artTABELA 1Firma LEDVANCE gwarantuje zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków gwarancji, że tylko moduł LED i sterownik danego produktu objętego gwarancją są wolne od wad produkcyjnych i materiałowych w okresie gwarancji, z zastrzeżeniem punktu 2.2.

2.2. Gwarancja dotyczy wyłącznie oryginalnego produktu objętego gwarancją, dostarczonego w oryginalnym opakowaniu oraz wszelkich oryginalnych akcesoriów dostarczonych w oryginalnym opakowaniu. Gwarancja nie obejmuje produktów używanych, wymiennych źródeł światła (lamp) oraz baterii lub akumulatorów, które mogą być w zestawie.

2.3. Roszczenie gwarancyjne istnieje tylko wtedy, gdy objęty gwarancją produkt był zawsze eksploatowany zgodnie z dopuszczalnymi specyfikacjami zgodnie z kartą danych produktu oraz instalowany, uruchamiany i używany zgodnie z instrukcją montażu/obsługi.

2.4. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty wystawienia faktury zakupu, wskazanej na dowodzie zakupu przez posiadacza gwarancji.

3. Wyłączenie gwarancji

Roszczenia gwarancyjne są wykluczone w szczególności w następujących przypadkach:

a) w przypadku jedynie drobnych, nieistotnych uszkodzeń lub usterek produktu objętego gwarancją, które w niezauważalny sposób wpływają na działanie produktu objętego gwarancją (np. awaria jednego z kilku chipów LED lub matryc LED),

b) jeśli w okresie gwarancji zostanie osiągnięta zwykła nominalna żywotność produktu objętego gwarancją, określona przez producenta i wskazana w danych technicznych produktu i/lub w przypadku związanego z produktem zwykłego spadku strumienia świetlnego produktu objętego gwarancją ,

c) w przypadku związanych z produktem zmian barwy światła produktu gwarantowanego, które są normalne przy obecnym stanie techniki,

d) w przypadku naturalnego zużycia produktu objętego gwarancją (np. zmian spowodowanych czynnikami atmosferycznymi podczas użytkowania produktu objętego gwarancją na zewnątrz),

e) w przypadku niewłaściwego lub niewłaściwego użytkowania produktu objętego gwarancją,

f) jeśli produkt objęty gwarancją jest eksploatowany w niedopuszczalnym lub nieodpowiednim środowisku pracy (np. nadmierna wilgoć, ciepło, zimno lub zapylenie, w środowisku korozyjnym lub jeśli oświetlenie wewnętrzne jest niedopuszczalnie wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych na zewnątrz),

g) w przypadku uszkodzeń lub błędów wynikających ze złej jakości sieci zasilającej (np. skoków napięcia lub przepięć/podnapięć),

h) jeśli produkt objęty gwarancją był modyfikowany, naprawiany lub eksploatowany w połączeniu z produktami lub oprogramowaniem posiadacza gwarancji lub osoby trzeciej przez posiadacza gwarancji lub osobę trzecią bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody firmy LEDVANCE,

i) w przypadku uszkodzenia lub awarii spowodowanej przez Gwaranta lub osobę trzecią, lub

j) w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń siły wyższej, które są poza strefą wpływów firmy LEDVANCE i za które firma LEDVANCE nie ponosi odpowiedzialności (np. klęski żywiołowe).

4. Serwis gwarancyjny

4.1. Usługa gwarancyjna udzielana jest posiadaczowi gwarancji w rozumieniu pkt. 1.2, o ile

a) w okresie gwarancyjnym wystąpiła wada produkcyjna lub materiałowa w rozumieniu pkt. 2.1 a) lub pkt. 2.1 b) i spełnione są pozostałe warunki kwalifikacyjne określone w pkt. 2,

b) nie zachodzą przesłanki do wykluczenia zgodnie z ust. 3 i

c) posiadacz gwarancji należycie wykonał roszczenie gwarancyjneTABELA 3stwierdził.

4.2. Usługa gwarancyjna polega wyłącznie na zapewnieniu bezpłatnego produktu zastępczego zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 4. LEDVANCE zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu zastępczego na inny produkt tego samego typu i wartości, którego właściwości, specyfikacje i konstrukcja może różnić się od produktu objętego gwarancją. Produkt zamienny zostanie wysłany wyłącznie w obszarze objętym gwarancją i zwykle w ciągu jednego miesiąca od prawidłowego zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego.

4.3. Nieobjęte gwarancją i nie będące częścią gwarancji są w szczególności

a) naprawy produktu gwarancyjnego,

b) całkowity lub częściowy zwrot lub uznanie ceny zakupu,

c) zwrot kosztów zwrotu wadliwego Produktu objętego Gwarancją zgodnie z artTABELA 3,

d) zwrot kosztów instalacji/demontażu, transportu, podróży, robocizny lub materiałów lub
e) inne roszczenia o odszkodowanie lub zwrot kosztów (np. transportu lub szkód następczych).

4.4. Firma LEDVANCE zastrzega sobie prawo do sprawdzenia istnienia roszczenia gwarancyjnego w każdym przypadku gwarancyjnym.

4.5. Rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego i udzielenie usługi gwarancyjnej odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków gwarancji
- w przypadkach gwarancyjnych w Niemczech przez LEDVANCE i
- w przypadku gwarancji w obszarze gwarancyjnym poza granicami Niemiec przez lokalnie odpowiedzialną krajową firmę LEDVANCE zgodnie z TABELI 3 (dalej "Firma LEDVANCE“).
Firma LEDVANCE, w której kraju posiadacz gwarancji kupił produkt objęty gwarancją, jest odpowiedzialna lokalnie. Przegląd krajowych firm LEDVANCE można znaleźć tutaj:www.ledvance.de/garantie-laenderliste

4.6. Udzielenie serwisu gwarancyjnego nie przedłuża ani nie odnawia pierwotnego okresu gwarancji.

5. Zastrzeżenie roszczeń prawnych

Niniejsza obietnica gwarancyjna nie ogranicza ustawowych praw konsumenta w przypadku wad i można z nich skorzystać bezpłatnie. Niniejsza obietnica gwarancyjna nie narusza żadnych istniejących ustawowych praw gwarancyjnych wobec nas.

6. Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki gwarancji podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów prawa prywatnego międzynarodowego oraz Konwencji ONZ o sprzedaży (CISG). Nie ma to jednak wpływu na stosowanie i swobodne egzekwowanie bezwzględnie obowiązujących ustawowych przepisów dotyczących ochrony konsumentów w kraju, w którym posiadacz gwarancji ma miejsce zwykłego pobytu.

7. Modyfikacja warunków gwarancji

Firma LEDVANCE zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków gwarancji w dowolnym momencie według własnego uznania ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku skuteczne roszczenia gwarancyjne oparte na aktualnej wersji warunków gwarancji pozostają nienaruszone i mogą być nadal dochodzone przez posiadacza gwarancji zgodnie z postanowieniami aktualnej wersji warunków gwarancji w danym okresie gwarancyjnym.

(Video) lamp ban 2023 – Alternative LED solutions for INDUSTRY APPLICATIONS

FAQs

Czy na żarówki LED jest gwarancja? ›

Gwarancja na żarówki LED zazwyczaj jest ważna 2 lata, należy jednak dokładnie zapoznać się z tą informacją u sprzedawcy lub producenta, gdyż producent może zastrzec inny inny okres gwarancyjny. Gwarancja na zakupiony produkt, jakim w tym przypadku jest żarówka LED, nie jest regulowana żadną ustawą.

Co to za firma Ledvance? ›

LEDVANCE jest jednym ze światowych liderów w branży oświetlenia ogólnego przeznaczonego dla profesjonalistów i użytkowników indywidualnych. Oferuje szeroką gamę opraw LED, zaawansowane lampy LED, inteligentne rozwiązania Smart Home & Smart Building, a także tradycyjne źródła światła.

Ile jest gwarancji na lampki choinkowe? ›

Gwarancja – definicja

Najczęściej trwa ona około 2 lata. W niektórych przypadkach może być przedłużona czy rozszerzona.

Czy jest gwarancja na żarówki samochodowe? ›

Gwarancja na żarówki LED zazwyczaj jest ważna 2 lata, należy jednak dokładnie zapoznać się z tą informacją u sprzedawcy lub producenta, gdyż producent może zastrzec inny inny okres gwarancyjny.

Jaka jest żywotność diody LED? ›

Diody LED świecą bardzo długo, bo przez kilkadziesiąt tysięcy godzin i w zależności od prodcenta jest to zazwyczaj przedział od 15 000 do 50 000 godzin.

Ile wytrzymuje żarówka LED? ›

Diody wykonane w technologii LED są bardzo trwałe, a niektóre modele wysokiej klasy mogą wytrzymać nawet do 100 000 godzin pracy (klasyczna żarówka zaledwie 1000-2000 godzin).

Jakiej firmy kupić Naświetlacz LED? ›

Pierwsze miejsce uzyskał NAŚWIETLACZ LED 50W 4000K 4500LM od firmy EcoLight a najwyższy wskaźnik oraz na ostatnie miejsce w tabeli trafił Naświetlacz LED 50W LEDOM 220-240V IP65 4000lm – 4000K z kodem produktu 470423.

Czy lampki choinkowe LED zużywają dużo prądu? ›

Przez cały okres świecenia (po 4 godziny przez 14 dni) oświetlenie choinkowe skonsumuje 0,196 kWh, czyli mniej niż tradycyjne oświetlenie przez jeden dzień. Jeżeli stworzysz iluminację domu z użyciem 50 tys. diod LED, to będzie ona zużywała w ciągu godziny 1,75 kWh, za co zapłacisz 1,35 lub 2,03 zł.

Czy można zwrocic lampki choinkowe? ›

Lampki choinkowe to elektrośmieci, a na ich opakowaniu widnieje często symbol przekreślonego kontenera — można je bezpłatnie oddać w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) lub miejscach specjalnie przeznaczonych do utylizacji elektroodpadów, np. pojemnikach znajdujących się w sklepach Leroy Merlin.

Czy lampki ledowe mogą się zapalić? ›

Niestety, lampy LED to urządzenia, które również ulegają awariom. Nie są to jednak awarię tego typu, co przy tradycyjnych żarówkach. Fachowo rzecz ujmując, lampy LED nie mogą się przepalić. A to dlatego, że diody ledowe w przeciwieństwie do tradycyjnych żarówek nie posiadają zwornika.

Co ile wymieniać lampy LED? ›

Lampa UV emituje światło ultrafioletowe, natomiast lampa LED światło diodowe. Dodatkowo diody LED działają znacznie dłużej niż żarówki w lampie UV. Żarówki UV zaleca się wymieniać po 10 000 godzinach pracy, natomiast diody LED działają ponad 30 000 godzin, a dodatkowo zużywają mniej prądu.

Czy w lampie LED wymienia się żarówki? ›

Większość producentów używa nazwy “lampa LED” jedynie wtedy, kiedy jest to produkt z niewymiennym, fabrycznie zainstalowanym źródłem światła. Jeżeli produkt nie ma członu LED w nazwie, to najczęściej daje możliwość wymiany żarówki.

Jak wymienić zintegrowany LED? ›

Zintegrowane oświetlenie LED oznacza, że diody zostały wbudowane w lampę na etapie produkcji, więc nie ma możliwości wyjęcia ani wymiany modułu LED.

Czy żarówki podlegają rękojmi? ›

Jeśli żarówka przestanie działać w ciągu dwóch lat, to zazwyczaj i tak objęta jest rękojmią.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 10/13/2023

Views: 5447

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.