Warunki gwarancji LEDVANCE GmbH na lampy dla przedsiębiorców (2023)

WARUNKI GWARANCJI LEDVANCE GMBH NA LAMPY

W STRONĘ PRZEDSIĘBIORCÓW

(stan: maj 2022 r.)

TABELA 1: GWARANCJA NA LAMPY LED DLA FIRM

OKRES GWARANCJI PRODUKTY GWARANCYJNE
(rodziny produktów)
8 lat
• OSRAM HQL LED 14,5 W do 41 W z podstawowymi kodami AC2622*, AC3290*, AC3291*
5 lat • Dioda LED HQI®
• Dioda LED HQL®
• PARATHOM® DIM Classic Glas, PARATHOM® DIM Classic Radiator, PARATHOM® DIM PIN (G4/G9), PARATHOM® DIM R7S 78 75, PARATHOM® DIM R7S 78 100, PARATHOM® DIM R7S 118 125, PARATHOM® DIM R7S 118 150 , PARATHOM® DIM Spot, PARATHOM® PRO Classic Glas, PARATHOM® PRO Spot
• SubstiTUBE® T8 Pro, SubstiTUBE® T8 Pro Ultra Output, SubstiTUBE® T8 Advanced, SubstiTUBE® T8 Advanced Ultra Output, SubstiTUBE® T8 Connected, SubstiTUBE® T8 Food, SubstiTUBE® T8 Czujnik ruchu, SubstiTUBE® T8 U-Shape,
SubstiTUBE® T5 HO/HE
• Dioda LED NAV
4 lata • PARATHOM® PIN/R7s/T26
• Klasyczne szkło PARATHOM®
3 lata • OSRAM DULUX® LED
• LEDinestra®, LEDinestra DIM
• SPECJALNE T-SLIM
• SubstiTUBE® T9, wartość SubstiTUBE®
• Rocznik 1906®

TABELA 2: DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I OBSZAR GWARANCJI

Wejście w życie niniejszych warunków gwarancji: 23.05.2022
Obszar gwarancji (o ile nie zaznaczono inaczej): Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym Wielka Brytania (nawet po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE), a także następujące kraje: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Rosja, Szwajcaria , Serbii, Turcji, Ukrainy i Białorusi

TABELA 3: JAK SKŁADAĆ REKLAMACJE GWARANCYJNE

1) CO NALEŻY ZŁOŻYĆ W PRZYPADKU GWARANCJI?

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, posiadacz gwarancji musi przesłać następujące dokumenty do firmy LEDVANCE lub lokalnej spółki krajowej LEDVANCE pocztą lub przez Internet przed końcem okresu gwarancyjnego (patrz tabele 1a i 1b):

a) ToFormularz skargi(jeśli jest dostępny online)lub zwykłe pisemne zawiadomieniez każdym kolejnymInformacje obowiązkowe:
- Imię i nazwisko oraz aktualny adres pocztowy posiadacza gwarancji,
- dla bezpośrednich klientów LEDVANCE numer klienta LEDVANCE. posiadacza gwarancji
- Dane produktu objętego gwarancją (w szczególności oznaczenie produktu, numer produktu (EAN) / kod identyfikacyjny produktu (IC), zakupiona i reklamowana ilość)
- Podstawy do reklamacji

W przypadkach gwarancyjnych na terenie Niemiec
Internetowy link do pobrania formularza reklamacyjnego

za pocztę:
www.ledvance.de/garantie-reklamationsformular

Link do formularza reklamacyjnegodo reklamacji internetowej:
www.ledvance.de/reklamation

nogiKopia lub skan oryginalnej fakturyza produkt gwarantowany lub – tylko w przypadku bezpośrednich klientów LEDVANCE – jedenKopia oryginalnego dowodu dostawy LEDVANCE.

Zwrot wadliwego produktu gwarancyjnego NIE jest początkowo wymagany:
Wadliwy produkt objęty gwarancją należy zwrócić tylko wtedy, gdy zażąda tego firma LEDVANCE lub lokalnie odpowiedzialna firma krajowa LEDVANCE. W takim przypadku wadliwy produkt objęty gwarancją należy przesłać w całości, z odpowiednią opłatą pocztową iw nietłukącym się opakowaniu pocztą na adres podany poniżej (w punkcie 2) a) i) lub 2) b)).
2) DO KOGO I W JAKIEJ FORMIE NALEŻY WYSŁAĆ FORMULARZ REKLAMACJI ORAZ KOPIĘ FAKTURY?

A)

PRZYPADKI GWARANCYJNE W NIEMCZECH:
W przypadku roszczeń gwarancyjnych na terenie Niemiec, roszczenia gwarancyjne można składać pocztą lub za pomocą internetowego formularza reklamacyjnego:

I)Złożenie pocztą
Formularz skargiwejdź na stronę www.ledvance.de/garantie-reklamationsformular, wydrukuj go i wypełnij wymagane informacje. Dołącz kopię rachunku i

oba dokumentyWyślij z odpowiednią opłatą pocztową na następujący adres zwrotny/reklamacyjny:

LEDVANCE GmbH
dział CQM
Kamienny bród 62
86167 Augsburg
Niemcy


Reklamacje kierowane na inne adresy pocztowe nie będą rozpatrywane.

ii)Zgłoszenie online
TheInternetowy formularz reklamacyjnypod www.ledvance.de/reklamationzadzwoń, wypełnij obowiązkowe dane i załącz kopię/skan faktury. Na koniec kliknij „Kontynuuj”.

Reklamacje w inny sposób (np. e-mailem, telefonicznie lub faksem) nie są możliwe.
B)PRZYPADKI GWARANCYJNE POZA NIEMIECAMI:
W przypadku roszczeń gwarancyjnych w obszarze gwarancyjnym poza granicami Niemiec rozpatrzenie roszczenia gwarancyjnego i przyznanie usługi gwarancyjnej przeprowadza właściwy organ lokalnyKrajowa firma LEDVANCEzgodnie z postanowieniami niniejszych warunków gwarancji.
Odpowiednia krajowa firma LEDVANCE, w której kraju posiadacz gwarancji kupił produkt objęty gwarancją, jest lokalnie odpowiedzialna. Przegląd krajowych firm LEDVANCE można znaleźć tutaj:www.ledvance.de/garantie-laenderliste

W przypadkach gwarancyjnych poza granicami Niemiec roszczenie gwarancyjne można zgłosić w sposób opisany w punkcie 1 a):

i) pisemniezawiadomienie pocztąz odpowiednią opłatą pocztową do odpowiedniej lokalnie odpowiedzialnej firmy LEDVANCE lub
ii) o odpowiednichInternetowy formularz reklamacyjnymieć miejsce - jeśli na liście krajów podwww.ledvance.de/garantie-laenderlistepodany jest link do internetowego formularza reklamacyjnego dla danego kraju objętego gwarancją.

Reklamacje w inny sposób (np. e-mailem, telefonicznie lub faksem) nie są możliwe.

1. Zakres zastosowania, Gwarant/Odbiorca

1.1. UmieraćLEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching niedaleko Monachium(dalej„LEDVANCE”) niniejszym udziela wyłącznie inTABELA 1wymienioną gwarancję na produkty gwarancyjne oraz wymienione tam okresy gwarancji.

1.2. Posiadaczami gwarancji są wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego, którzy po wejściu w życie zgodnie z art.TABELA 2oraz w okresie obowiązywania niniejszych Warunków Gwarancji na Obszarze GwarancjiTABELA 2(dalej „Obszar gwarancji”) produkt objęty gwarancją zgodnie zTABELA 1kupili, o ile zakup został dokonany w celach komercyjnych lub w celu samozatrudnienia (np. wykorzystanie komercyjne, komercyjna odsprzedaż lub komercyjna instalacja u osób trzecich). Jednak sprawa gwarancyjna dotycząca tego samego produktu objętego gwarancją może być dochodzona tylko raz przez posiadacza gwarancji, a nie kilka razy przez różnych posiadaczy gwarancji w łańcuchu sprzedaży.

1.3. Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do inTABELA 1wymienionej gwarancji od dnia wejścia w życie niniejszych warunków gwarancji i na obszarze objętym gwarancjąTABELA 2wyłącznie i ostatecznie. Wszelkie inne skuteczne roszczenia gwarancyjne dotyczące produktów LEDVANCE zakupionych przed wejściem w życie niniejszych warunków gwarancji lub zakupionych poza obszarem gwarancji pozostają nienaruszone i mogą być nadal dochodzone przez odpowiedniego posiadacza gwarancji zgodnie z postanowieniami odpowiednich warunków gwarancji w ramach odpowiedniej gwarancji okres.

2. Przedmiot i wymagania gwarancji

2.1. LEDVANCE udziela następujących gwarancji:

Pod warunkiem, że maksymalny czas palenia i maksymalne cykle przełączania wgTABELA 1, tam gdzie określono, nie zostały przekroczone, gwarancje LEDVANCE na gwarantowane produkty zgodnie zTABELA 1(lampy LED) zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków gwarancji, że dany produkt objęty gwarancją jest wolny od wad produkcyjnych i materiałowych w danym okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 2.2.

2.2. Gwarancja dotyczy wyłącznie oryginalnego produktu objętego gwarancją, dostarczonego w oryginalnym opakowaniu oraz wszelkich oryginalnych akcesoriów dostarczonych w oryginalnym opakowaniu. Gwarancja nie obejmuje produktów używanych oraz dostarczonych baterii lub akumulatorów.

2.3. Roszczenie gwarancyjne istnieje tylko wtedy, gdy objęty gwarancją produkt był zawsze eksploatowany zgodnie z dopuszczalnymi specyfikacjami zgodnie z kartą danych produktu oraz instalowany, uruchamiany i używany zgodnie z instrukcją montażu/obsługi.

2.4. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty wystawienia faktury zakupu, wskazanej na dowodzie zakupu, wystawionej przez posiadacza gwarancji.

3. Wyłączenie gwarancji

Roszczenia gwarancyjne są wykluczone w szczególności w następujących przypadkach:

a) w przypadku jedynie drobnych, nieistotnych uszkodzeń lub usterek produktu objętego gwarancją, które w niezauważalny sposób wpływają na działanie produktu objętego gwarancją (np. awaria jednego z kilku chipów LED lub matryc LED),
b) jeśli normalny nominalny okres użytkowania produktu gwarantowanego określony przez producenta i podany w danych technicznych produktu zostanie osiągnięty w okresie gwarancji i/lub w przypadku związanego z produktem normalnego spadku strumienia świetlnego produktu gwarantowanego w zakresie specyfikacji producenta (w szczególności, jeśli żywotność jest określona wartością L i/lub wartością B, np. „L70/B20”),
c) w przypadku związanych z produktem zmian barwy światła produktu gwarantowanego, które są normalne przy obecnym stanie techniki,
d) w przypadku naturalnego zużycia produktu objętego gwarancją (np. zmian spowodowanych czynnikami atmosferycznymi podczas użytkowania produktu objętego gwarancją na zewnątrz),

e) w przypadku niewłaściwego lub niewłaściwego użytkowania produktu objętego gwarancją,

f) jeśli produkt objęty gwarancją jest eksploatowany w niedopuszczalnym lub nieodpowiednim środowisku pracy (np. nadmierna wilgoć, ciepło, zimno lub zapylenie, w środowisku korozyjnym lub jeśli oświetlenie wewnętrzne jest niedopuszczalnie wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych na zewnątrz),

g) w przypadku uszkodzeń lub błędów wynikających z przekroczenia dopuszczalnych temperatur, cykli łączeniowych lub wartości napięć lub z powodu złej jakości sieci zasilającej (np. skoki napięcia lub przepięcia),

h) jeśli produkt objęty gwarancją był modyfikowany, naprawiany lub eksploatowany w połączeniu z produktami lub oprogramowaniem posiadacza gwarancji lub osoby trzeciej przez posiadacza gwarancji lub osobę trzecią bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody firmy LEDVANCE,

i) w przypadku uszkodzenia lub awarii spowodowanej przez Gwaranta lub osobę trzecią, lub

j) w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń siły wyższej, które są poza strefą wpływów firmy LEDVANCE i za które firma LEDVANCE nie ponosi odpowiedzialności (np. klęski żywiołowe).

4. Serwis gwarancyjny

4.1. Usługa gwarancyjna udzielana jest posiadaczowi gwarancji w rozumieniu pkt. 1.2, o ile

a) w okresie gwarancyjnym wystąpiła wada produkcyjna lub materiałowa w rozumieniu ust. 2.1 i spełnione są pozostałe wymagania uprawniające zgodnie z ust. 2,

b) nie zachodzą przesłanki do wykluczenia zgodnie z ust. 3 i

c) posiadacz gwarancji należycie wykonał roszczenie gwarancyjneTABELA 3stwierdził.

4.2. Gwarancja jest udzielana wyłącznie i według wyłącznego uznania firmy LEDVANCE w

a) zapewnienie bezpłatnego produktu zastępczego zgodnie z punktem 4.3 lub

b) - tylko w przypadku, gdy posiadacz gwarancji jest bezpośrednim klientem LEDVANCE - kredyt w wysokości ceny zakupu na koncie klienta posiadacza gwarancji.

Bezpośredni klient firmy LEDVANCE to osoba, która kupiła produkt objęty gwarancją bezpośrednio od firmy LEDVANCE lub firmy LEDVANCE z obszaru objętego gwarancją (a nie od sprzedawcy lub innej strony trzeciej).

4.3. W przypadku dostawy zastępczej firma LEDVANCE zastrzega sobie prawo do wymiany produktu na inny produkt tego samego typu i wartości, którego właściwości, specyfikacje i konstrukcja mogą odbiegać od produktu objętego gwarancją. Produkt zamienny zostanie wysłany wyłącznie w obszarze objętym gwarancją.

4.4. Nieobjęte gwarancją i nie będące częścią gwarancji są w szczególności

a) naprawy produktu gwarancyjnego,

b) zwrot kosztów zwrotu wadliwego Produktu objętego Gwarancją zgodnie z artTABELA 3,

c) zwrot kosztów instalacji/demontażu, transportu, podróży, robocizny, planowania, zarządzania projektem lub kosztów materiałów lub kosztów rozwiązywania problemów lub

d) inne roszczenia o odszkodowanie lub zwrot wydatków (np. z tytułu transportu lub szkód następczych lub utraconych korzyści).

4.5. Firma LEDVANCE zastrzega sobie prawo do sprawdzenia istnienia roszczenia gwarancyjnego w każdym przypadku gwarancyjnym.

4.6. Rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego i udzielenie usługi gwarancyjnej odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków gwarancji

- w przypadkach gwarancyjnych w Niemczech przez LEDVANCE i

- w przypadku spraw gwarancyjnych w obszarze gwarancyjnym poza granicami Niemiec przez lokalnie odpowiedzialną krajową firmę LEDVANCETABELA 3(dalej„Społeczeństwo LEDVANCE”).

4.7. Firma LEDVANCE, w której kraju posiadacz gwarancji kupił produkt objęty gwarancją, jest odpowiedzialna lokalnie. Przegląd krajowych firm LEDVANCE można znaleźć tutaj: www.ledvance.de/garantie-laenderliste Usługa gwarancyjna jest zazwyczaj odbierana przez posiadacza gwarancji w ciągu jednego miesiąca od prawidłowego zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego.

4.8. Udzielenie serwisu gwarancyjnego nie przedłuża ani nie odnawia pierwotnego okresu gwarancji.

5. Zastrzeżenie roszczeń prawnych

Ustawowe roszczenia gwarancyjne i prawa posiadacza gwarancji oraz jego roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt (ProdHaftG) nie są ograniczone przez niniejsze warunki gwarancji i udzieloną w nich gwarancję i mogą być dochodzone bezpłatnie niezależnie i równolegle do niniejszych warunków gwarancji i gwarancji roszczenia.

6. Obowiązujące prawo, miejsce jurysdykcji

6.1. Niniejsze warunki gwarancji podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów prawa prywatnego międzynarodowego oraz konwencji ONZ o sprzedaży (CISG).

6.2. Jeśli posiadacz gwarancji jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszych warunków gwarancji lub z nimi związanych jest Monachium. Obowiązujące przepisy prawne dotyczące wyłącznych miejsc jurysdykcji pozostają nienaruszone.

7. Modyfikacja warunków gwarancji

Firma LEDVANCE zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków gwarancji w dowolnym momencie według własnego uznania ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku skuteczne roszczenia gwarancyjne oparte na aktualnej wersji warunków gwarancji pozostają nienaruszone i mogą być nadal dochodzone przez posiadacza gwarancji zgodnie z postanowieniami aktualnej wersji warunków gwarancji w danym okresie gwarancyjnym.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated: 08/05/2023

Views: 5445

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.